Beskattningsreglerna för ägare av fåmansföretag upplevs av många som komplicerade och deklarationsblanketten K10 är en ”komplicerad historia”. I JKFLive avsnitt nr 5 (filmen ovan) går jag igenom grunderna i fåmansföretagsbeskattningen. Överblicken är nödvändig innan detaljstudier kan ta vid. På kursen Beskattning fåmansföretag går vi, i detalj, igenom regelverket, paragraf för paragraf så att du praktiskt kan tillämpa reglerna både för dig själv och i en rådgivningssituation.

Varför finns det specialregler för beskattning av ägare i fåmansföretag? Svaret på den frågan är följande. Om vi utgår från det ”extrema” fåmansföretaget där vi har ett aktiebolag med en ensam aktieägare. Samma person sitter ensam i styrelsen för aktiebolaget. Det måste då enligt aktiebolagslagen finnas en suppleant i styrelsen men den suppleanten har inget inflytande så länge ordinarie styrelseledamot finns närvarande. Samma person är också anställd i aktiebolaget. Det betyder sammantaget att en person har kontroll över två stycken skattesubjekt. Dessa skattesubjekt har olika ”inkomster” som beskattas med olika skattesatser. Om vi börjar med att titta på den anställde, fysiska personen, så kan en inkomst beskattas i ett av tre stycken inkomstslag. Endera beskattas inkomsten i inkomstslaget Tjänst eller i inkomstslaget Näringsverksamhet eller  i inkomstslaget Kapital. I inkomstslaget tjänst kan marginalskatten (skatten på den sist intjänade 100-lappen) vara mellan 32-57%, beroende på vilken kommunalskatt personen har samt hur hög inkomsten är. I inkomstslaget Näringsverksamhet blir marginalskatten betydligt högre, eftersom egenavgifter också skall betalas på den inkomsten. I inkomstslaget Kapital är marginalskatten 30%. Vad betyder allt detta? Om en person kan påverka i vilket inkomstslag en inkomst ska beskattas så kommer personen, om han vill betala så lite skatt som möjligt, att välja det inkomstslag som har lägst marginalskatt. Det betyder att den anställde personen föredrar att erhålla aktieutdelning eller kapitalvinst istället för anställningsinkomst. Eftersom aktieutdelning och kapitalvinst beskattas i inkomstslaget Kapital (med en lägre marginalskatt) än anställningsinkomst som beskattas i inkomstslaget Tjänst (med högre marginalskatt). Om vi nu backar tillbaka lite till det ”extrema” fåmansföretaget så bestämmer den ensamma aktieägaren, tillika ensamma styrelseledamoten, om ersättningen till honom själv ska utbetalas som lön eller som aktieutdelning. För att lön ska beskattas som lön och inte konverteras till aktieutdelning eller kapitalvinst så måste det finnas speciella ”spärregler” för dessa situationer. Dessa regler kallas för fåmansföretagsbeskattningsregler eller med en tidigare benämning 3:12-regler. När dessa specialregler tillämpas så innebär det i allmänhet högre skatt än om reglerna inte skulle tillämpas.

Definitionen av ett fåmansföretag och definitionen av en ”kvalificerad andel” blir oerhört betydelsefull eftersom det kommer att avgöra om ägaren ska tillämpa specialreglerna eller inte. Definitionen av fåmansföretag finns i 56 kap. 2, 3 och 5 §§ i inkomstskattelagen (IL). Huvuddefinitionen finns i 56 kap. 2 § p.1 IL och och lyder ”Med fåmansföretag avses aktiebolag och ekonomisk förening där 1. fyra eller färre delägare äger andelar som motsvarar mer än 50% av rösterna för samtliga andelar i företaget…”. I praktiken får man då gå in i aktieboken och räkan hur många personer som behövs för att komma över 50% av rösterna i bolaget eller föreningen. I JKFLive avsnitt nr 5 (filmen ovan) förklarar jag hur man räknar. Om man då kommer fram till att det är ett fåmansföretag enligt definitionen ovan så är nästa steg att titta på definitionen av ”kvalificerad andel” i 57 kap. 4 § IL. Där framgår det att en ”kvalificerad andel” bland annat föreligger om andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit ”verksam i betydande omfattning” i företaget. På kursen Beskattning fåmansföretag går vi igenom i detalj, gränsdragningarna för de olika begreppen. I JKFLive avsnitt nr 5  (filmen ovan) framgår det att reglerna om en kvalificerad andel även ska användas, i vissa fall, när företaget inte är ett fåmansföretag.

Vad innebär då reglerna om kvalificerad andel? Reglerna finns i 57 kap. IL och innebär att aktieutdelning respektive kapitalvinst (överstigande ett gränsbelopp) på en kvalificerad andel, i vissa fall, ska beskattas högre än om andelen inte hade varit kvalificerad. Det betyder att en viss del av aktieutdelningen respektive kapitalvinsten flyttas från inkomstslaget Kapital till inkomstslaget Tjänst med åtföljande högre beskattning. Att på bästa möjliga sätt beräkna aktiernas omkostnadsbelopp och lönebaserat utrymme är oerhört viktigt för att uppnå ett så högt gränsbelopp som möjligt. I JKFLive avsnitt nr 5  (filmen ovan) förklarar jag översiktligt vad reglerna innebär. På kursen Beskattning fåmansföretag få Du lära dig reglerna i detalj. Kunskapen kan sedan ligga till grund för kloka och långsiktiga skatteplaneringsbeslut. Om Du inte fattar rätt beslut kommer du att tvingas betala mer skatt än nödvändigt!

Titta på filmen ovan för en introduktion i ämnet.

På våra utbildningar får du lära dig hela regelverket i detalj och hur du kan minimera riskerna för att drabbas av onödiga skattekostnader, på grund av felaktiga beslut och beroende på att blanketten K10 fylls i på felaktigt sätt.

 

Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2019 Suffusion theme by Sayontan Sinha