Entreprenadjuridiken kan ses som ett eget rättsområde med väldigt speciella regler. Många kommer i kontakt med entreprenadjuridiken utanför sin egentliga affärsverksamhet och därför finns det ett stort behovet av kompetensutveckling inom området. I JKFLive avsnitt nr 4 går jag igenom en del saker som ligger som en grundplåt för vidare studier.

I entreprenadbranschen används olika begrepp, ibland på felaktigt sätt vilket kan skapa förvirring och i värsta fall tvister. Begreppen Entreprenadform, Upphandlingsform och Upphandlingsprocess är viktiga att hålla isär. Det finns två olika huvud entreprenadformer och dessa är Utförandeentreprenad respektive  Totalentreprenad. Med Utförandeentreprenad menas att beställaren har projekteringsansvaret och entreprenören ska ”endast” utföra det kontraktshandlingarna anger. Om beställaren saknar projekteringskompetens är det vanligt att beställaren anlitar en projekteringskonsult för att projektera entreprenaden. Resultatet av arbetet införs i förfrågningsunderlaget. När det gäller en Totalentreprenad så ingår projekteringen i entreprenadupphandlingen. Det betyder att beställaren anger viket resultat, ofta i form av funktionskrav, som entreprenören ska uppfylla. Entreprenören å sin sida anlitar projekteringskonsult, om kompetens saknas i entreprenadföretaget. Det här betyder att det är väsentliga skillnader mellan dessa två entreprenadformer. Man använder olika standardavtal för de olika entreprenadformerna. Vid Utförandeentreprenad används oftast AB 04 och vid Totalentreprenad används oftast ABT 06. Projekteringskonsulten upphandlas oftast med hänvisning till ABK 09.

När det gäller begreppet Upphandlingsformer eller som det ibland kallas organisationsformer, dvs hur entreprenaden ska organiseras så måste det begreppet hållas isär från begreppet Entreprenadformer. Exempel på Upphandlingsformer är; mycket delad entreprenad, delad entreprenad, generalentreprenad och samordnad generalentreprenad. Det betyder att en Utförandeentreprenad kan upphandlas (organiseras) som t.ex. en generalentreprenad eller en delad entreprenad. Även en Totalentreprenad kan upphandlas som t.ex. en generalentreprenad eller en delad entreprenad. De olika upphandlingsformerna (organisationsformerna) förklaras i JKFLive avsnitt nr 4.

Upphandlingsprocessen är antingen Offentlig upphandling, och styrs då av lagstiftningen (LOU eller LUF), eller Privat upphandling där beställaren har i stort sätt ”full frihet” under själva upphandlingsprocessen och vid valet av vilken entreprenör som ska få jobbet.

När väl upphandlingen är genomförd och entreprenaden startat så tillämpas de villkor som parterna kommit överens om. I båda standardavtalen AB 04 och ABT 06 förekommer begreppet ”ÄTA-arbeten”. Begreppet definieras i standardavtalen som Ändringsarbete, Tilläggsarbete som står i omedelbart samband med kontraktsarbetena och som inte är a väsentligen annan natur än dessa, samt Avgående arbete. I filmen JKFLive avsnitt nr 4 förklarar jag, schematiskt, vad ÄTA-arbete är. Sammanfattningsvis kan man säga att ÄTA-arbete är ett arbete som avviker från Kontraktsarbetet. Begreppet Kontraktsarbete definieras i standardavtalen AB 04 och ABT 06 som: arbete som enligt kontraktshandlingarna ingår i entreprenörens åtagande. Även begreppet Kontraktshandlingar definieras i standardavtalen.

Ibland blir beställaren och entreprenören oense om ett arbete utgör ÄTA-arbete eller inte, om entreprenören ska erhålla mer eller mindre pengar jämfört med kontraktssumman. Standardavtalen innehåller olika regler om tvistelösning men vilken tvistelösningsprocedur som parterna vill använda kan parterna själva avtala om. Det är därför viktigt att båda parter, innan kontraktet undertecknats, har kunskap om vilka olika tvistelösningsprocedurer som finns och vad de innebär. I filmen JKFLive avsnitt nr 4 förklarar jag kort fördelar respektive nackdelarna med att pröva tvisten i allmän domstol jämfört med att pröva tvisten i ett skiljedomsförfarande.

Titta på filmen ovan för en introduktion i ämnet.

På våra utbildningar får Du lära Dig mer om vad som gäller och hur Du kan minimera riskerna för att drabbas av stora kostnader på grund av felaktiga beslut.

Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

© 2019 Suffusion theme by Sayontan Sinha