Integritetspolicy

Vilka är vi

Vår webbplatsadress är: http://www.jkfblogg.se och vi ägs av JKF UTBILDNING AB
som finns under webbplatsadressen: https://www.jkf.se

 

JKF UTBILDNING:s Integritetspolicy, daterad 2018-08-27

 

Hur hanterar vi dina personuppgifter

 

ALLMÄNT

JKF UTBILDNING respekterar din integritet och i hela vår verksamhet försöker vi att i så stor utsträckning som möjligt lagra så få personliga uppgifter som möjligt. När det gäller de uppgifter vi lagrar så har vi gjort bedömningen att vi har laglig grund för att lagra dem. Men det finns också uppgifter som vi får lagra men som vi väljer att inte lagra därför att vi strävar efter att lagra så få personuppgifter som möjligt. I den här integritetspolicyn förklarar vi hur vi samlar in, behandlar och lagrar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har rörande dina personuppgifter och hur du kan utnyttja dessa rättigheter.

BEGREPP

 

 • PERSONUPPGIFTSANSVARIG
  Personuppgiftsansvarig är den som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandling av personuppgifter.JKF UTBILDNING AB, 556551-7843, är personuppgiftsansvarig för samtliga personuppgifter som företaget insamlar, behandlar och lagrar.
 • PERSONUPPGIFTSBITRÄDE
  Är den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. Den personuppgiftsansvarige är skyldig att teckna ett skriftligt avtal med personuppgiftsbiträdet som anger vilken behandling av personuppgifterna som personuppgiftsbiträdet har rätt att utföra.JKF UTBILDNING AB har personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga personuppgiftsbiträden som vi anlitar. I vissa fall är JKF UTBILDNING AB personuppgiftsbiträde och även då har vi skriftliga avtal, med respektive personuppgiftsansvarig.
 • PERSONUPPGIFT
  Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.JKF UTBILDNING AB hanterar följande personuppgifter: förnamn, efternamn, postadress, telefon nr, mailadress, ip-adress samt uppgift om mat-allergier
 • BEHANDLING AV PERSONUPPGIFT
  En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.JKF UTBILDNING behandlar personuppgifter när vi skickar ut marknadsföringsmaterial via post eller mail, när vi registrerar kursdeltagare, när vi fakturerar våra kurser, när vi för närvarolistor för fysiska sammankomster, när vi registrerar utförda moment i e-kurser, när vi till restauranger anmäler måltidsönskemål/allergier, när vi utfärdar kursintyg, när vi administrerar löner till lärare, när vi lagrar personuppgifter för senare användning.

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR JKF UTBILDNING IN OCH FÖR VILKET ÄNDAMÅL

 

FÖR DIG SOM SKRIVER INLÄGG PÅ BLOGGEN, under webbadressen www.jkfblogg.se

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

Media

Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Vart vi skickar dina uppgifter

Kommentarer från besökare kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

FÖR DIG SOM ANMÄLER DIG TILL VÅRA KURSER

 • Ändamål
  Ändamålet med behandlingen är att kunna fullgöra utbildningsavtalet, kursutveckling, erbjuda fortbildning.
 • Vilka personuppgifter behandlas
  Vid kursanmälan lämnar Du uppgift om förnamn, efternamn, epostadress, uppgift om eventuella mat-allergier, företagsnamn som ska faktureras, företagets organisationsnummer, företagets epostadress
 • Laglig grund
  Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet om utbildning samt avseende kursutveckling och erbjudande om fortbildning utgör den lagliga grunden intresseavvägning för att tillgodose ditt och vårt berättigade intresse att utveckla och erbjuda kvalificerade utbildningar till våra kursdeltagare.
 • Lagringsperiod
  Information om eventuella mat-allergier raderas omedelbart efter utförd utbildning. Faktureringsuppgifter lagras i 7 år efter räkenskapsårets utgång enlig bokföringslagens arkiveringsregler. Förnamn, efternamn och epostadress avseende kursdeltagare lagras 10 år efter genomförd utbildning för att kunna besvara eventuella frågor från dig om genomförda utbildningar.

FÖR DIG SOM ERHÅLLER VÅRA NYHETSBREV

 • Ändamål
  Ändamålet med behandlingen är att skicka nyhetsbrev med länkar till undervisningsfilmer i juridik- och ekonomiämnen samt information om
  JKF UTBILDNING:s kursutbud.
 • Vilka personuppgifter behandlas
  Vi behandlar epostadresser till beslutsfattare i företag och organisationer. Adresserna erhålls via formulär på vår hemsida, och via köpta adressregister.
 • Laglig grund
  Intresseavvägning för att tillgodose ditt och vårt berättigade intresse att utveckla och erbjuda kvalificerade utbildningar till våra kursdeltagare.
 • Lagringsperiod
  Vi lagrar adresserna i 10 år, men raderar dem direkt om mottagaren avregistrerar sig via länk på våra nyhetsbrev eller kontaktar oss med begäran om avregistrering.

VILKA DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER MED

 • Om personuppgifter lämnas ut till företag som behandlar personuppgifter för
  JKF UTBILDNING:s räkning ingår vi ett biträdesavtal med denna part. När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in och behandlar informationen, se ovan.
 • Personuppgifter kan också komma att lämnas ut till självständigt personuppgiftsansvariga om det är nödvändigt för att följa gällande lag eller krav från myndigheter, för att tillvarata JKF UTBILDNING:s rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.
  För denna grupp ingår vi inte ett personuppgiftsbiträdesavtal då de själva styr behandling av personuppgifterna under egna villkor och integritetspolicys.

VAR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och att alla våra egna IT- system finns inom EU/EES. Om det sker undantag från detta, får personuppgiftsbiträdet, såsom personuppgiftsbiträden inom EU/EES, endast ta del av den information som är relevant för ändamålet. Vi säkrar också upp att en skyddsnivå kan upprättas såsom om biträdet vore stationerad inom EU/EES.

DINA RÄTTIGHETER

Du har som registrerad rätt att få tillgång till personuppgifter om dig själv. Du kan erhålla kostnadsfri information om bl.a. vilka personuppgifter som JKF UTBILDNING behandlar om dig och i vilket syfte. Du har vidare rätt att få felaktiga, missvisande eller ofullständiga uppgifter rättade, avidentifierade eller raderade. Du har även rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter, att invända mot behandlingen av personuppgifterna eller att invända mot personuppgiftsbehandlingar vi gör under den lagliga grunden intresseavvägning. Vänligen notera att vissa av rättigheterna enbart gäller i särskilda situationer, exempelvis rätten till dataportabilitet som enbart gäller i det fall behandlingen grundar sig på ett avtal eller samtycke och att behandlingen sker automatiserat.

Vill du ha hjälp med något av ovanstående eller något annat kring dina personuppgifter, vänligen kontakta oss via adressen nedan.

Du har även rätt att när som helst vända dig till tillsynsmyndigheten om du anser att dina personuppgifter av oss behandlas i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning. Tag då kontakt med Integritetsskyddsmyndigheten. Kontaktuppgifter hittar du här: www.datainspektionen.se

 

 

JKF UTBILDNING AB
Box 10049
720 10  VÄSTERÅS

Tel. 021-18 07 54

E-post: info@jkf.se
Hemsida: www.jkf.se

© 2018 Suffusion theme by Sayontan Sinha