Innan man tecknar ett avtal med en part är det viktigt att först klargöra om parten är ett rättssubjekt, har rättskapacitet och rättshandlingsförmåga. I filmen JKFLive Avsnitt 1 går jag igenom de olika begreppen. Rättsområdet kallas för personrätt och är en av grundpelarna inom avtalsrätten. Om en part inte är behörig att ingå avtal så blir övriga delar av avtalsrätten, t.ex. fullmaktsreglerna, anbud och accept och avtalslagens ogiltighetsregler, inte relevanta. Avtalet är ogiltigt på grund av att det saknas behöriga parter.

De olika rättssubjekten; fysisk person respektive juridisk person är centrala för förståelsen av personrätten. När det gäller juridiska personer så måste man veta vem som tecknar den juridiska personens firma. Vem som är firmatecknare beror på vilken juridisk person som vi ska sluta ett avtal med. I filmen JKFLive Avsnitt 1 går jag kortfattat igenom vad som gäller för de vanligaste juridiska formerna i den svenska rättsordningen. När vi pratar om utländska rättssubjekt så blir bilden mer komplicerad och vad som gäller för dessa rättssubjekt kommer jag att behandla en annan film.

Titta på filmen ovan för en introduktion i ämnet personrätt.

På våra styrelseutbildningar får Du lära Dig mer om vad som gäller så att Du kan undvika att begå misstag som i värsta fall kan bli kostsamma för företaget.

© 2019 Suffusion theme by Sayontan Sinha